Programy

 

 

„ Przywództwo - opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej szkół i przedszkoli”

 

Od kwietnia  do końca sierpnia 2017r. Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z MEN realizował pilotaż programu szkoleniowo - doradczego dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli „Przywództwo - opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej szkół i przedszkoli” w ramach programu PO WER 2014-2020 (Działanie 2.10).

624 dyrektorów i przedstawicieli JST, w tym kadra kierownicza naszej szkoły uczestniczyło w tym przedsięwzięciu, by organizować pracę szkoły w taki sposób, by kształtować kompetencje kluczowe uczniów niezbędne do poruszania się na rynku pracy, do rozwoju własnego (w tym kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), do wprowadzenia nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

 

Uczestnicy  zrealizowali następujące moduły:

 1. Dyrektor jako przywódca edukacyjny
 2. Kompetencje kluczowe
 3. Wspomaganie pracy szkoły w zakresie kompetencji kluczowych
 4. Wprowadzanie zmiany w praktyce

 

„ Kompetencje kluczowe „  pilotaż programu wrzesień 2017r – kwiecień 2018r.

Nauczyciele pracujący w Społecznej Szkole Podstawowej  nr 4 PTO  podjęli się realizacji zadań w pilotażu „Kompetencje kluczowe”.

Udział polega na wprowadzaniu  nowatorskich  działań, wdrażaniu nowego spojrzenia na proces kształcenia w szkole. Łączymy to z działaniami  w innych obszarach - np. przywództwa, organizacji szkoły jako szkoły ćwiczeń, diagnozie pedagogicznej                                i psychologicznej.

W kwietniu 2018r. dokonamy ewaluacji naszych działań i podzielimy się wnioskami   z Uczniami, Rodzicami oraz ORE.

W realizacji pilotażu wspierają nas doradca dedykowany szkole, którego doświadczenie wspomaga zespół w działaniu oraz instytucje organizujące szkolenia dla kadry i wydawnictwa.

Czy zastanawialiście się Państwo nad tym, co to są kompetencje kluczowe, czemu służą, skąd się wzięły?

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej 18 grudnia 2006r. wydali zalecenia dla krajów członkowskich w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

Ustanowiono 8 kompetencji, których potrzebują wszyscy do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia:

 1. Porozumiewanie się w języku ojczystym
 2. Porozumiewanie się w językach obcych
 3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo- techniczne
 4. Kompetencje informatyczne
 5. Umiejętność uczenia się
 6. Kompetencje społeczne i obywatelskie
 7. Inicjatywność i przedsiębiorczość
 8. Świadomość i ekspresja kulturalna

Każda z kompetencji jest ważna i każda przyczynia się do udanego życia w społeczeństwie.

Państwa europejskie w strategiach krajowych odnoszą się do tychże kompetencji kluczowych, a w Polsce  nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego także koncentruje się na   uniwersalnych kompetencjach kluczowych rozwijanych w umiejętnościach:

 1. sprawnego posługiwania się językiem polskim oraz językami nowożytnymi;
 2. sprawnego wykorzystywania narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenia myślenia matematycznego;
 3. poszukiwania, porządkowania, krytycznej analizy oraz wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
 4. kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystywaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;
 5. rozwiązywania problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
 6. pracy w zespole i społecznej aktywności;
 7. aktywnego udziału w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

https://www.ore.edu.pl

Aktualności

Kontakt

 • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku
  15- 363 Białystok ul. Dzielna 19
 • +85 74-55-117

Galeria zdjęć